มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุม ดีฮอลล์ (โปรดตรงเวลา)

๑๓.๑๕ น. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

๑๓.๒๐ น. อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓.๓๐น. เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึง วัดนรนาถสุนทริการาม เวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน (กลุ่มผู้บริหาร / กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร / กลุ่มนักศึกษา)

๑๔.๐๐ น. พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดนรนาถสุนทริการาม

๑๔.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ : การแต่งกาย

* สุภาพบุรุษ : เสื้อขาว/ครีม/เทา กางเกงสีเข้ม หรือโจงกระเบน

* สุภาพสตรี : เสื้อขาว/ครีม/เทา นุ่งซิ่นสีโทนเดียวกับเสื้อ หรือโจงกระเบน

* นักศึกษา : แต่งกายชุดนักศึกษา(ชุดพิธีการ)

ขอขอบคุณ ที่มา: กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th