ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ”เครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5″ สำนักงานเขตดุสิต กรมศิลปากร มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ผสานพลัง เตรียมจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ทำความสะอาด-ทาสีรั้ววังสน อายุนับ 100 ปี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ม.ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกับ”เครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5″ สำนักงานเขตดุสิต กรมศิลปากร มูลนิธิกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกองทุนเสด็จพ่อฯ ผสานพลัง เตรียมจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ทำความสะอาด-ทาสีรั้ววังสน อายุนับ 100 ปี ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุม โครงการรับน้องสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คุณอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.มันทนา รังสีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทีมงาน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สโมสรนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ ศูนย์พณิชยการพระนคร และบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้แทนสำนักงานเขตดุสิต และนายประพันธ์ กุเวฬรัตน์ นายสันติสุข หวังมุขกลาง ผู้แทนจากกรมศิลปากร ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย เพื่อหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ โครงการรับน้องสร้างสรรค์ “รักษ์รั้ววัง” ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และโครงการเครือข่ายประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5 โดยกิจกรรมจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณกำแพงเก่าที่เคยเป็นวังมาก่อน โดยใช้น้ำสะอาดฉีดและขัดให้สะอาด หลังจากนั้น กรมศิลปากรจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการทาสีใหม่ให้แล้วเสร็จ โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการราว 1 เดือน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมประชาร่วมใจพัฒนาพระราม 5 ถนนย่านอนุรักษ์ และศูนย์พณิชยการพระนคร จะมีการจัดโครงการ “รักษ์รั้ววัง” ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงได้นำทั้งสองกิจกรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการทำนุบำรุงโบราณสถาน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงบริเวณถนน โดยอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานเขตดุสิตต่อไป

สำหรับกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์นี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม และนักศึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มอีก วันละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม หากมีการฝึกอบรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรมบูรณะโบราณสถาน การใช้สีในการบูรณะโบราณสถาน ขั้นตอนในการบูรณะ ฯลฯ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มอีกวันละ 3 ชั่วโมงกิจกรรม โดนใช้การลงทะเบียนแบบ AT CODE (Activity Code : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา) ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายละเอียดต่างๆ งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา จะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th