ม.ราชมงคลพระนคร งานแนะแนวการศึกษาฯ ร่วมออกนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ศูนย์กีฬา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

15192589_976696919141105_6848664833513388866_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมัลลิกา วีระสัย หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายไตรวุฒิ วุฒิสอน และนางสาวธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ นักแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรงานแนะแนวการศึกษาทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยมีนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และผู้ให้ความสนใจ กว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

สำหรับ งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติ เป็นการกระจายโอกาสให้การเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเสริมสร้างบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ครูฝ่ายแนะแนว ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่เข้ามาร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

อนึ่ง การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๐ ในพื้นที่เขตภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคโดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา รวมทั้งการเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ คือ การกระจายโอกาสในการรับการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ที่มา :   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร