ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญและบวงสรวงเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก โดยมี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร สหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนคร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรม “วันรพี” มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องด้วยพื้นที่ตั้งของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กำหนดการเริ่มต้นในเวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หลังจากนั้น พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ อธิการบดีและผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ผู้ร่วมงานรับชมวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ และอธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดคำขวัญวันรพี โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ…”กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมั่นคง เที่ยงธรรมเที่ยงตรง เทิดองค์รพี” ผลงานของนายกรวัฒน์ มุนีนารถ คณะบริหารธุรกิจ

รองชนะเลิศอันดับ1 “เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี” ผลงานของนางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองชนะเลิศอันดับ2 “วันรพีรำลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย” ผลงานของนางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “ปราชญ์เปรื่องปัญญา กฎหมายพัฒนา 7สิงหาวันรพี” ผลงานของนางสาวสิริลักษณ์ ศรีแสงอ่อน คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชมเชย “เฉลียวฉลาดรพี สดุดีเจ้าฟ้า บิดากฎหมายไทย” ผลงานของนางสาว อรนิภา พรหมเกิด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ในเวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยศาสตราจารย์ไชยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารหน่วยงานร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา จากนั้น พราหมณ์นำสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และบริษัทเสริมสุข จำกัด กองกลาง งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจกรรมนักศึกษา และสำนักวิทยบริการเทคโนโลยี

อนึ่ง พระประวัติโดยย่อของ “พระองค์เจ้ารพี” ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ที่กรุงปารีส เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ ทรงเป็นผู้วางรากฐานด้านกฏหมายในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th