ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้บริหารด้านงานกิจการนักศึกษาสัญจร เยือนคณะคหกรรม รับนโยบาย DU (Digital University) เตรียมพัฒนาทุกภาคส่วนการบริการให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคกิจการนักศึกษาเชิงรุก 4.0 ตามนโยบายอธิการบดี

ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้บริหารด้านงานกิจการนักศึกษาสัญจร เยือนคณะคหกรรม รับนโยบาย DU (Digital University) เตรียมพัฒนาทุกภาคส่วนการบริการให้เป็นระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคกิจการนักศึกษาเชิงรุก 4.0 ตามนโยบายอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ พร้อมด้วยอาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ ในการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 9 คณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การจัดประชุมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของอธิการบดี ในการเตรียมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นดิจิทัล ทำให้งานกิจการนักศึกษาทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แบบเชิงรุก เพิ่มมุมมองการบริหารงานและยกระดับแบบภาพรวมทั้งองค์กร เข้าถึงเป้าหมาย ดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เชื่อมโยงทุกมิติผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สามารถนำแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ การมีเครือข่ายความร่วมมือ ไปใช้ในการผลักดันทิศทางการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนสามารถวางกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งการบริหารงานกิจการนักศึกษาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและการดำเนินงานที่เกื้อกูลและส่งผลโดยตรงต่อการบริการและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง จนถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ดำเนินการตามนโยบายไปในแนวทางเดียวกันอย่างชัดเจน

โดยมีวาระที่สำคัญ ในเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา จำนวน 3 หน่วยงานจากกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้กองพัฒนานักศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด / แนวทางในการบริหารจัดการงานงบประมาณเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ / การจัดทำแบบเสนอของงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / การจัดสรรงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา / โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 / กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 / กำหนดการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงานตรวจสอบภายใน / โครงการบริหารจัดการร้านค้า “ราชมงคลพระนคร ร่วมใจลดใช้โฟม” และการดำเนินการจ้างเหมาพยาบาลของห้องปฐมพยาบาล 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างถึงมติจากการประชุมคณบดี เรื่อง การตัดโอนการตั้งงบประมาณและการดำเนินงาน โดยให้คณะที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ)

อนึ่ง หน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา เตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับทุกคณะ ได้แก่ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ / การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561 / ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ธัญบุรีเกมส์” / ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” (พระนคร…เจ้าเหรียญทองสมัยที่ 2) / กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปริญญาตรี และระดับ ปวช. (จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2561 (ระดับปริญญาตรี) วันที่ 23 มิถุนายน 2561 (ระดับ ปวช.)) / รายงานการดำเนินงานการจัดประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 / กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 / การคัดเลือกนักศึกษารางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคม / การรายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมบังคับแกน 10 กิจกรรม นักศึกษารหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 / รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รหัส 57 – 60 / รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมนัดพบสถานประกอบการ ของนักศึกษา รหัส 57 ภาคปกติ 4-5 ปี และรหัส 59 เทียบโอนปกติ / โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทรานสคริปต์กิจกรรม (Activity Transcript) / และการรับนักศึกษาเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารงานระบบทรานสคริปต์ ประจำปีการศึกษา 2561

การปฏิบัติงานแบบบูรณาการหลายหน่วยงานนั้น อาจเกิดปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างงานกิจการนักศึกษา กับหน่วยงานหลักอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ด้วยนโยบายในการบริหารจัดการและการกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง

ในการทำงาน ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ความร่วมมือภายในองค์กรพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ การบูรณาการความร่วมมือในองค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา สามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 และปฏิบัติตามแนวนโยบาย ภารกิจ ตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th