ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเทียบเชิญวิทยากรด้านการร้องเพลงฝีมือเยี่ยม บินตรงจาก Hollywood จัดกิจกรรมสุด Cool … “Mic. For All”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งเทียบเชิญวิทยากรด้านการร้องเพลงฝีมือเยี่ยม บินตรงจาก Hollywood จัดกิจกรรมสุด Cool … “Mic. For All”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม mobile application ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 30 คน สำหรับหัวข้อการบรรยาย คือ การฝึกบุคลิกภาพและทักษะการปรากฏตัวบนเวทีสาธารณะ การใช้ไมโครโฟนเมื่ออยู่ในที่ประชุมชน การใช้เสียงพูดเพื่อสร้างบรรยากาศ การออกเสียงร้องเพลงให้มีคุณภาพ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฝึกร้องเพลงเพื่อรับคำแนะนำจากทฤษฎีการร้องเพลง เป็นต้น

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้เกียรติฝึกกิจกรรมการร้องเพลงเป็นท่านแรก ของการ Workshop ได้เลือกขับร้องเพลง “If we hold on togeter” และได้ให้เหตุผลว่า ที่เลือกเพลงนี้เพราะเนื้อเพลงสื่อความหมายดี เป็นเพลงให้กำลังใจกับคนที่สิ้นหวัง ท้อแท้ในชีวิต และพร้อมที่จะเป็นพลังใจให้กันและกัน และนอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกหลายท่านร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพ ในครั้งนี้ ได้แก่

คุณปภัชญา มีครองธรรม …เพลงเพื่อเธอคนเดียว / รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์ …เพลงทรายกับทะเล / รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …เพลงกุมภาพันธ์ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ …เพลงหางเครื่อง / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …เพลงโกหกหน้าตาย / คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ …เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ / ผอ.สำนักงานอธิการบดี …เพลงหนึ่งในร้อย / ผอ.กองพัฒนานักศึกษา …เพลงแพ้ใจ / ผอ.สนง.ตรวจสอบภายใน …เพลงตาอินกับตานา / ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ …เพลงหากเธออยากถาม / ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม …เพลงคนใกล้ตัว / ผศ.ระพีพรรณ สุฐาปัญณกุล …เพลงใจรัก / คุณจิรารัตน์ ยุคแผน …เพลงอยากจะรักสักครั้ง / ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม …เพลงรองเท้าหน้าห้อง / คุณอพิมภกา พันธุ์โสทก …เพลงยื้อ / ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ …เพลงรัก/ คุณณัฐพงษ์ คัดทะจันทร์ …เพลงใจสารภาพ / คุณศิริขวัญ ยืนยง …เพลงรักคือฝันไป / คุณชุติกานต์ ลอยดารา …เพลง Rainy day and monday และ Close to you

โดยมี นส.พวงเพ็ชร สารคุณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ และผศ.วีนา สงวนพงษ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมสังเกตการณ์และฟังบรรยาย ทั้งนี้ ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง และวงดนตรีคาราโอเกะ สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

อนึ่ง “ครูหนึ่ง … ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว” เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี จบการศึกษาระดับสูงสุด ระดับปริญญาเอก ณ UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นได้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท ณ California State University Of Northridge เป็นเวลาถึง 8 ปี รวมถึงการสอนแบบ Private Lesson กว่า 25 ปี ทั้งนักเรียนที่อยู่ที่ Los Angeles, San Francisco, San Diego, Lasvegas, phoenix, New York และประเทศไทย โดยมีการสอนเป็นครอสสั้นๆ (Short Term) … ด้านประสบการณ์การร้องเพลง ได้เริ่มเป็นนักร้องของวงดนตรีโรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง วงดนตรี C.U.BAND สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงในหลายๆ ประเทศแถบ South East Asia ร่วมแสดงต่อหน้าพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง ช่วง พ.ศ.2525 – 2528 ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ นักร้อง 5 ภูมิภาค Popular Vote ประเภทเพลงสากล ปี พ.ศ. 2529 และรางวัลการันตีคุณภาพที่ทำให้เป็นที่รู้จักในวงการคือ ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นแห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือรางวัล KPN AWARD เมื่อ ปี พ.ศ.2530 ด้วยความรักในงานบันเทิง มีประสบการณ์ต่างๆ ความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะทางด้านการร้องเพลง และเริ่มสอนร้องเพลงอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมา

ที่มา : งานกิจการพิเศษ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th