ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมครูสมาธิมืออาชีพ หลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

13528818_1404486902901842_6871680911257732789_n

13775390_1404486929568506_6089022326210490399_n

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสาธุชน ทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ มทร.พระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขา ๑๗๖)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ ของพระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์” ท่านดำรงตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๙ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ ๑ และเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สำหรับ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

กำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๒๔,๖๒๓๕ ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน รหัส ๕๗ (ปี ๓) / ๕๘ (ปี ๒) / ๕๙ (ปี๑) จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๓ ชั่วโมง

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร