ม.ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันกีฬา “หมากกระดาน” เพื่อค้นหาสุดยอด “นักโขก” เตรียมทีมสู้ศึกใน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

ม.ราชมงคลพระนคร จัดแข่งขันกีฬา “หมากกระดาน” เพื่อค้นหาสุดยอด “นักโขก” เตรียมทีมสู้ศึกใน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

วานนี้ (28 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ชิงชนะเลิศภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะหมากฮอสในแต่ละประเภท และนางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบรางวัลให้กับผู้ชนะหมากรุก ณ ห้อง R101 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ การแข่งขันครั้งนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมและค้นหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 42 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหมากฮอส และประเภทหมากรุก ชายและหญิง นอกจากคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถมาเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง

อนึ่ง กลุ่มกีฬาหมากกระดานเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ที่รวมกีฬาประเภทหมากเข้าด้วยกัน คือ หมากรุก หมากฮอส และหมากล้อม เป็นกลุ่มกีฬาที่ฝึกให้ผู้เล่นรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน ตลอดทั้งได้พัฒนาในเรื่องของ IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน จากข้อมูลที่ผ่านๆ มาในการส่งกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ไปแข่งขันกีฬาภายนอก พบว่ากีฬาหมากรุก และกีฬาหมากฮอส ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จึงได้เห็นชอบให้ผู้จัดการทีมกีฬาหมากกระดาน จัดทำโครงการแข่งกีฬาหมากรุก และหมากฮอส ชิงชนะเลิศภายในมหาวิทยาลัยขึ้น

ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

  1. หมากฮอส บุคคลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวีรภัทร ยานาวา

รองอันดับ 1 นายชัยวัฒน์ พิมพ์พงษ์

รองอันดับ 2 นายสหัสวรรษ สุขหนองโป่ง

  1. หมากฮอส บุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวหัทยา หาญธัญกรณ์

รองอันดับ 1 นางสาวสโรชา ทองปรอน

รองอันดับ 2 นางสาวนัลยา ราญรอน

  1. หมากรุก บุคคลชาย ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคมสันต์ พุฒิเอก

รองอันดับ 1 นายธนภัทร จุลเจือ

รองอันดับ 2 นายณัฐวัฒน์ ชมดี

การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ได้ กีฬาทำให้คนรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th