ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท

ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ส่งผลงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ชิงโล่และเงินรางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานอนุกรรมการตัดเลือกบุคคล เพื่อรับรางวัล “ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561” ใน 3 สาขา ได้แก่

* สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

* สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

* สาขาสิ่งแวดล้อม

โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) คุณสมบัติ

1.1 เป็นบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.2 เป็นผู้ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และ/ หรือ เผยแพร่ ผลงานทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม

1.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เคยมีประวัติเสียหาย

1.4 เป็นผู้ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตน ให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

1.5 เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากบุคคล, หน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง

1.6 ไม่เป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561

1.7 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขา

1.8 ผู้เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อีกในทุก 3 ปี แต่ผลงานที่นำเสนอประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานใหม่ อันเกิดขึ้นภายหลังได้รับรางวัลในปีนั้น ๆ มาแล้ว

1.9 ผลงานประกอบการสมัครต้องเป็นผลงานสะสมย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่สมัคร

2) สาขาที่รับสมัคร

2.1 สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬาและนันทนาการ

2.2 สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานในการการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ การช่างฝีมือ คหกรรมศิลป์ กีฬา และนันทนาการ

2.3 สาขาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3) การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกและกำหนดการรับสมัคร

3.1 ให้บุคคลที่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย 12 เล่ม หรือ CD ไฟล์ข้อมูล 12 แผ่น ไปยังกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

3.2 ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 665 3760 ต่อ 6626, 6236 โทรสาร 02 665 3759

หมายเหตุ กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนเอกสารผลงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน

  1. คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งโดยบุคคลหรือหน่วยงาน พร้อมหลักฐานประกอบที่เป็นรูปเล่ม หรือ CD ไฟล์ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ในสาขาที่สมัครภายในวันที่กำหนด
  2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560 พิจารณาให้คะแนนแต่ละสาขา (100 คะแนน) และผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการ ฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องได้รับผลการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนำผลการตัดสินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติผล
  3. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติผล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกองศิลปวัฒนธรรมจะได้จัดทำประกาศต่อไป
  4. การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 ถือเป็นที่สุด

จำนวนผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 3 สาขา สาขาละ 1 รางวัล

การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล

  1. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
  2. มหาวิทยาลัยจะมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2561 ทุกสาขา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  3. มหาวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินรางวัล กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ประเภท ให้ได้รับเงินรางวัลเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2561 ถือเป็นที่สุด

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

 

#http://www.rmutp.ac.th