ม.ราชมงคลพระนคร ประกาศพร้อมเดินหน้า ประชุมคณะทำงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เฉลิมฉลองปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

13446068_10154190750264454_1199065368_o

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นักการละครอิสระ และบุคลากรคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเป็นเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นฝ่ายประสานงาน ในการจัดโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ในนามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผลิตบทละครแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำละครเวที และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการจัดนิทรรศการ “จากต้น สู่ปลาย” ภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ไปจนถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love