ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองตักบาตร-สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

13310553_1366138420070024_8238231629283182841_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จำนวน ๗๗๐ รูป ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗๗๐ รูป และสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีเริ่มเวลา ๗.๓๙ น. เส้นทางบิณฑบาต แบ่งเป็น ๒ สาย สายที่ ๑ เริ่มจากถนนท้ายวัง ขึ้นไปทางพระที่นั่งพุทไธสวรรยปราสาท ถึงประตูสวัสดิโสภา มีพระสงฆ์จำนวน ๔๒๐ รูป สายที่ ๒ เริ่มจากประตูมณีนพรัตน์ ขึ้นไปทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูวิมานเทเวศร์ สิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง คณะผู้บริหารจำนวน ๑๐ ท่าน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมข้าวสารอาหารแห้งสำหรับใส่บาตรท่านละ ๑๙ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ชุด ณ บริเวณหน้าทำเนียบองคมนตรี (ถนนสราญรมย์ข้างพระบรมมหาราชวัง) ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้บริเวณถนนหน้าพระลาน จากนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำสิ่งของที่บิณฑบาต มอบให้สถานสงเคราะห์และผู้เร่ร่อนต่อไป

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น

พิธีเริ่มเวลา ๙.๐๙ น. ประกอบด้วยพิธีสวดถวายพระพรของผู้นำทุกศาสนา พิธีเจริญจิตภาวนาและถวายพระพรภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก โดยสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์โครงการ ๗๗๐ รูป ที่เสร็จจากการรับบาตร จะร่วมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เบื้องหน้าพระอุโบสถ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ประชาชนทั่วไปสามารถเจริญพระพุทธมนต์ได้ ณ ท้องสนามหลวง

สำหรับ วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญกล่าวคือ เป็นวันคล้ายวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

…คราหนึ่ง ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้” กาลเวลาได้ผ่านพ้นมาแล้วเป็นเวลา ๗๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙) พระองค์ยังคงทรงตระหนักในหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เสมอมา…จวบจนปัจจุบัน

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร