ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ศึกษาดูงาน “ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ศึกษาดูงาน “ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ” กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง : บ้านของพ่อ ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพ   และวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้ดูแลนำนักศึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การนักศึกษา จำนวน ๗ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับเครือข่าย  ๖ สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ การรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้

อนึ่ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ.อยุธยา คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดสรรผืนแผ่นดินตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ศูนย์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากแรงบัลดาลใจในวัยเด็ก ของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาบนพื้นที่กว่า  ๓.๕ ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  ซึ่งแบ่งพื้นที่ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน ๖ ฐาน คือ ฐานกิจกรรมปักดำนา ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน ฐานกิจกรรมไก่ไข่ ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่อ และฐานกิจกรรม บ้านของพ่อบ้านของฉัน สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ เปิดให้เข้าศึกษาเรียนรู้ ทุกวัน  เวลา 08.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ที่มา :   งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร