ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูก “อินทนิล-ต้นไม้แห่งคุณธรรม”

วานนี้ 29 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานในการปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรัก มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนแนวทางปฏิบัติสุจริต มอบให้ผู้บริหาร รวมถึงผู้รับผิดชอบ จะได้นำทุกข้อความไปเผยแพร่ผ่านทาง http://ita.rmutp.ac.th และ facebook : ชุมชนคนรัก มทร.พระนครต่อไป

#เรารัก RMUTP