ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สนับสนุนนักศึกษาร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบนโยบายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของ มทร.พระนคร เข้าร่วมเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีอันมีค่า หลอมรวมพลังจิตอาสาของมหาวิทยาลัยที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัย

สำหรับ งานจิตอาสาเฉพาะกิจ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภท ได้แก่ ๑.งานดอกไม้จันทน์ ๒.งานด้านประชาสัมพันธ์ ๓.งานโยธา ๔.งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๕.งานบริการประชาชน ๖.งานแพทย์ ๗.งานรักษาความปลอดภัย ๘.งานจราจร

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ สนามเสือป่า โดยผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิต หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือสำนักงาน ๕๐ เขต ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จัดงานในเขตนั้น ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง

ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติรหัสและชั่วโมงกิจกรรม ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” วันละ ๕ ชั่วโมงกิจกรรม ตามการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดรถตู้ เพื่ออำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักศึกษาไปยังสถานที่รับสมัครตลอดทั้งวัน ฟรี!!! ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ เวลา ๐๙.๓๐ –๑๕.๐๐ น. กำหนดจุดขึ้นรถ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี โดยหลักฐานในการสมัคร ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น นักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และ ปลอกแขน

อนึ่ง หลังเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมขอให้นักศึกษาส่งหลักฐานการเข้าร่วม ได้แก่

๑.ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน

๒.ส้าเนาบัตรประชาชนจิตอาสา

ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะที่ตนเองสังกัด ไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๙๐๔ ๖๐๐๓โทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๓๒๓ หรือ ID Line : Yutthapoom.s5335

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th