ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดี ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการประกาศเชิญชวนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความจงรักภักดีสนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดรถตู้ รับ-ส่ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต มีกำหนดในการเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 การแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการของมหาวิทยาลัย เท่านั้น! มียอดนักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั้ง 9 คณะ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเดินทางไปสมัครเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kingrama9.th

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับนักศึกษา จำนวนวันละ 5 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดเวลา รวมทั้งสิ้น “16 วัน 80 ชั่วโมงกิจกรรม” ได้แก่

1)วันรับสมัคร สมัครที่ใดก็ได้ รับ 5 ชั่วโมงกิจกรรม

2)วันรับสิ่งของพระราชทาน ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด 5 ชั่วโมงกิจกรรม

3)ช่วงปฏิบัติงาน 18-31 ตุลาคม 2560 วันละ 5 ชั่วโมง ตามที่นักศึกษาปฏิบัติงานจริง

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา “ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนและวันหยุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว” โดยไม่จำกัดวันและเวลา โดยสามารถเลือกทำหน้าที่ได้ตามความสมัครใจ และฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้ออกแบบระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แบบส่งหลักฐานการเข้าร่วมด้วยเอกสารหรือภาพถ่าย ( เพื่อใช้ในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ รายละเอียด ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งหลักฐานด้วยรูปภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1.ลงทะเบียนในระบบ ส่งภาพบัตรใบสมัคร (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

2.เพิ่มข้อมูลรูปภาพ ในวันรับสิ่งของพระราชทาน (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอัตโนมัติ)

3.วันปฏิบัติงานจริง (ลงทะเบียนการทำงานเป็นรายวัน ด้วยตนเอง)

4.หากไม่ส่งข้อมูลในวันปฏิบัติงานจริง สามารถยื่นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ได้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

อนึ่ง สำหรับในวันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นการรับสมัครวันที่ 11 ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จุดลงทะเบียนหลักอยู่ที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เปิดให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเภทงานให้จิตอาสาเลือกทำตามความถนัด 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานความปลอดภัยและการจราจร เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือดูแลกัน และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักอดออม นอกจากที่อาคารสำนักพระราชวัง สนามเสือป่าแล้ว ประชาชนยังสามารถลงทะเบียน สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจได้ที่สำนักงานเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดต่างๆ สมัครได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ส่วนต่างประเทศสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลประจำประเทศนั้น สำหรับยอดรวมที่ลงทะเบียน จนถึงวันที่ 11 กันยายน 60 มียอดรวมทั้งสิ้น 111,846 คน (อ้างอิง : สำนักพระราชวัง)

โปรดติดตามข่าวสารออนไลน์

– มหาวิทยาลัย http://www.rmutp.ac.th

– ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/student.affairs.rmutp

– กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th

– งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กพศ. https://www.facebook.com/saisrmutp

– ไลน์ฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกชั้นปี

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร