ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – ญาติธรรมแห่สมัครเรียน มุ่งสู่ “ธรรมทายาท”

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม มทร.พระนครอาวุโส – ญาติธรรมแห่สมัครเรียน มุ่งสู่ “ธรรมทายาท”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนครโดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

ในพิธีปฐมนิเทศ โครงการวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 เริ่มด้วยพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นรุ่นที่ 7 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับของที่ระลึกจากอธิการบดี และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากนั้น เข้าสู่พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดย อ.สุริยา มากมูล ผู้ดูแลสาขา กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ ผู้เข้ารับการอบรม กล่าวตาม โดยมีพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก จากวัดธรรมมงคล กล่าวรับ ผู้แทนนักศึกษาชายหญิง นำพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้ถวายบูชาพระรัตนตรัยและวางหน้ารูปหลวงปู่กงมา หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ถัดมาเป็นการกล่าวให้โอวาท และการบรรยายในหัวข้อหลักการและวัตถุประสงค์สำคัญของการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก โดยท่านให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า “หากอยากมีร่างกายที่แข็งแรง ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ…ฉันใด ฉะนั้น ถ้าอยากมีกำลังจิตที่เข้มแข็ง ผ่องใส ก็ต้องปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอ…ฉันนั้น” จากนั้นเป็นการนั่งสมาธิเริ่มต้น

รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวถึงกิจกรรมนี้ในพิธีเปิดว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาปฏิบัติธรรม ถือเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจ เพื่อการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุข อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ อย่างต่อเนื่อง ถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษในโครงการศึกษาการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย เอื้อประโยชน์และเป็นแนวทางให้สาธุชนใช้หลักธรรมะในการครองตน ครองคน ครองงาน และแก้ปัญหาอย่างสันติ อันจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข…ร่มเย็น”

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th