ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ลัดฟ้าข้ามทวีปโชว์ศักยภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศอิตาลี

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ลัดฟ้าข้ามทวีปโชว์ศักยภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศอิตาลี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พัทลียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน นำคณะคณาจารย์ และนักศึกษา เดินทางไปเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแสดงทั้งสิ้น 7 ชุดการแสดง ได้แก่ 1.ไหว้ครูมวยไทย 2.เซิ้งกะโป๋ 3.ฟ้อนลาวแพน 4.เซิ้งโปงลาง 5.ฟ้อนดึงครกดึงสาก 6.รำวรเชษฐ์ 7.รำวงมาตรฐาน ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ณ เมือง Cava de’ Tirreni และ เมือง Castrovillari ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2561

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

RMUTP Promotes Thai Culture in ITALY

RMUTP is bringing 7 traditional Thai dances to exhibit and share with international communications in International Folk Dance and Folklore Cultural Exchange in Cava de’ Tirreni and Castrovilari, Italy during 31 July – 12 August 2018.

1.Wai kru Muay Thai

-“Wai Kru Muay Thai” is a ritualized form of dance meant to pay respect to or homage to the kru or teacher. It is performed annually by Thai Classical dance institutions as well as before muay Thai matches.

2.Serng Krapo (Coconut Dance)

-“Krapo” is the word for coconut in the Isarn language. The dancers hold two coconut shells, with which they execute complex choreographic movements, shaking them, tossing them, or tapping them lightly.

3.Fon Lao Pan

-“Fon Pan” is so called because it is set to the song “Lao Pan”. Itself inspired by the music of Lanna, which in the old days were referred to as “Lao” by the people of Siam or present-day Central Thailand.

4.Serng Pong-Lang (northeastern Thailand folk dance)

-“Serng Pong-Lang” is unique to this region, and it depicts the fun-loving nature of the Isarn people.

5.Fon dung-khrok dung-sak

-“Fon dung-khrok dung-sak” The concept is derived from the ritual of rain forecasting. Carrying a ritual during the dry season. Are there enough rain for rice farming?

6.Worachet Dance

-“Worachet Dance” is the one of the standard Thai Classical dance performances. Dance with melody without lyrics and focuses on the joy and unison of dance moves. Use the Worachet song to perform the show.

7.Ramwong

-“Ramwong” is a Thai folk dance which was evolved from Ramthone, a popular seasonal entertainment of a certain region. Ram means dance and Thone is a small drum.

By. Student affairs and Alumni Division,RMUTP

#http://www.rmutp.ac.th