ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!!! รวบ 3 รางวัลเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (รางวัลประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี! : Congratulations!

ม.ราชมงคลพระนคร สุดเจ๋ง!!! รวบ 3 รางวัลเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่ เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (รางวัลประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

นายกองค์การนักศึกษา คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขาฯองค์การ นักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นด้านนันทนาการ และชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลกลุ่มเยาวชนทั่วไปดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร กล่าวชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ทั้งประเภทเยาวชนและกลุ่มเยาวชนทั่วไป จาก กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ความมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะและได้รับการยอมรับจากทุกๆภาคส่วน สร้างชื่อเสียงอันดีงามให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมควรได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาสมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

ในการนี้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดถึง 151 ผลงาน และได้รับคัดเลือกเพียง 59 ผลงาน จาก 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร และนักศึกษาของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย และ ชมรมของ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นของกรุงเทพมหานคร 1 ชมรม มีรายละเอียดดังนี้

1.นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

2.นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561

3.ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ซึ่งเป็นชมรมที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

อนึ่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รางวัลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป และเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) และประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง)

ถ่ายภาพ : นางสาวชนัญชิดา สุจิตจูล หัวหน้างานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th