ม.ราชมงคลพระนคร อวดศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โชว์ศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ณ เมือง Cava d’ terini ประเทศอิตาลี

ม.ราชมงคลพระนคร อวดศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โชว์ศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองนานาชาติ ณ เมือง Cava d’ terini ประเทศอิตาลี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้อำนวยการแสดง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เดินทางไปเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เขต Centara เขต Vietri และเมือง Cava de’ Terrini ประเทศอิตาลี โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมดูแลคณะนักแสดงนาฏศิลป์ไทย และอาจารย์ว่าที่ ร.ต.เขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดูแลคณะนักดนตรีไทย ร่วมกับคณะนักแสดงจากทีม PRT จากภาคเหนือของไทย นำนักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองระดับนานาชาติ ในงาน XXIX Festival delle Torri @Cava de’ Terrini, Italy ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561 มีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน

ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมือง Cava De Terrini Mr.vincenzo servalli ได้เป็นประธานในการแสดงต่างๆ ณ เมือง Cava de’ terrini และรับมอบของที่ระลึกจากประเทศไทย และคณะจากประเทศไทย มีกำหนดเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในเมืองที่สอง ณ เมือง Castro villari ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 8 – 13 ส.ค. 61 ทั้งนี้ การแสดงเริ่มด้วยการเปิดวงด้วยเพลง ค้างคาวกินกล้วย จากนั้นเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ 1.ไหว้ครูมวยไทย 2.เซิ้งกะโป๋ 3.ฟ้อนลาวแพน 4.เซิ้งโปงลาง 5.ฟ้อนดึงครกดึงสาก 6.รำวรเชษฐ์ 7.รำวงมาตรฐาน 8.ระบำกรุงเทพมหานคร

อนึ่ง สำหรับกิจกรรมในวันที่ 6 ส.ค. 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.พระนคร พร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้านุ่งผ้าไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมภายในโบสถ์ และร่วมสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมหาราชินีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมการแสดงระบำกรุงเทพมหานคร อวดสายตาคริสตศาสนิกชนกลางโบสถ์คริสตจักรอีกด้วย

“ขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี และมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับราชมงคลพระนคร และประเทศไทย ตามพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็น 1 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th