ม.ราชมงคลพระนคร “ออกกำลังกาย” พุธละ 1 ชั่วโมง ส่งเสริมสุขภาวะ แก้พฤติกรรม “…เนือย & นิ่ง!…” ผู้บริหาร & บุคลากรแห่ร่วมกิจกรรม หวังมีสุขภาพแข็งแรง เป็นสมาชิก “สังคมผู้สูงวัย” แบบมีคุณภาพ

15271251_1165606150192352_771823124_o

 

15281048_1165606060192361_1354018109_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดตัวโครงการแล้วเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์เทเวศร์

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความตอนหนึ่งว่า “…สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไป เรื่องการรักษาพยาบาล ถ้าเราป้องกันตัวเอง รู้ตัวเองก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสุขภาพที่ย่ำแย่ไป หลายอย่างผมเตือนไปแล้ว เรื่องการสูบบุหรี่ การดื่มสุราต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องลด ละ เลิก เพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง…”

“…ประเทศไทยมีศักยภาพและความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนากฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. และรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่และระยะเวลาที่สะดวก โดยสามารถเลือกประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยืน นั่ง เดินระยะสั้น เดินเร็ว ขี่จักรยาน วิ่ง แอโรบิก หรือเล่นกีฬาทุกชนิด โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังยกร่างแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ จากร้อยละ 68 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ยุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการวิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสื่อสารรณรงค์

สำหรับ กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ซึ่งมีปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการขยับเขยื้อนร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความตื่นตัวในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ชาว มทร.พระนคร ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อมีกำลังกายกำลังใจเต็มร้อยในการปฏิบัติงาน สามารถดูแลนักศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ การแต่งกายชุดกีฬา ขณะนี้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีสุภาพ สีขาว สีดำ หรือสีเทา สวมใส่กางเกงขายาว หรือหากเป็นขาสั้นต้องยาวคลุมเข่า เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทุกศูนย์พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต่างขานรับนโยบายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

“…กิจกรรมออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มคิ๊กออฟแล้ว เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน นี้ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ จึงขอเชิญชวนให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นขอให้แต่ละศูนย์คิดสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เต้นแอโรบิก เดินและยืนแกว่งแขน โยคะ ฟิตเนสเป็นต้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็น คุณประโยชน์ของการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จึงมีนโยบายขานรับกับรัฐบาลในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก…” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวย้ำอย่างมั่นใจ

ที่มา : ดำเนินงานโดยงานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ม.ราชมงคลพระนคร

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เผยแพร่โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร