ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกระดับการศึกษา

ม.ราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกระดับการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.ช่วยเหลือค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ของนักศึกษา “ตามคำสั่งแพทย์” ตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

2.หากตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาฯ และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเกินกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่นักศึกษามีอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 10,000 บาท

สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซด์กองพัฒนานักศึกษา http://std.offpre.rmutp.ac.th และโปสเตอร์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ กรุณาสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

ที่มา : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร