ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้า “เลิกเพื่อรักษ์” จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณบดี 9 คณะ และผู้ประกอบการร้านค้าทุกศูนย์ หวังผล “ลด” พลาสติกและโฟม อย่างเป็นรูปธรรม

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้นำนักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ทุกศูนย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการร้านค้า ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการลดพลาสติกและโฟม มีดังนี้

1.รณรงค์ให้หน่วยงานและผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยไม่นำภาชนะพลาสติกและโฟม มาใช้บรรจุอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด และอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือวัสดุอื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา

3.สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา นำภาชนะมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเอง เพื่อลดจำนวนการใช้พลาสติกและโฟม (ประหยัดค่าใช้จ่าย)

4.ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการใช้ภาชนะพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

5.กรณี…รับประทานอาหารในโรงอาหารให้คิดราคาปกติ (ใช้ภาชนะของทางร้านค้า)

6.กรณี…ซื้ออาหารกลับบ้านหรือบรรจุใส่กล่อง/แก้ว ให้ผู้ประกอบการร้านค้า งด! การใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติก และสายหิ้วแก้วน้ำ โดยให้ใช้ภาชนะอื่นที่ไม่เป็นมลพิษ และไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทดแทน เช่น กล่องชานอ้อย โดยให้คิดราคาตามปกติ ทั้งนี้ ต้นทุนที่อาจมีเพิ่มขึ้นให้ทางร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

7.กรณี…ที่ผู้บริโภคนำภาชนะมาใส่อาหารและเครื่องดื่มเองให้ร้านค้าลดราคาพิเศษ! ดังนี้

7.1 อาหารคาว ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.2 อาหารหวาน ให้ลดราคา 10 % จากราคาปกติ

7.3 เครื่องดื่ม ให้ลดราคา 20 % จากราคาปกติ

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2561 นี้ ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมจัดกิจกรรม Road Show เลิกเพื่อรักษ์ ไปยังทุกศูนย์ และวางแผนแจกของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กำหนดแจกเป็น “แก้วน้ำ RMUTP “ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากพลาสติกและโฟม พร้อมช่วยกันนำภาชนะมาใส่อาหาร & น้ำดื่มเอง นับเป็นนโยบาย “รักษ์โลก” และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th