ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2/2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมถวายความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2/2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 108 อรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการ จุดลงทะเบียน การบริหารจัดการอาหารสำหรับจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิดอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบภารกิจมา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1.เตรียมพื้นที่จุดรวมพลและลงทะเบียน ณ โถงใต้อาคารพร้อมมงคล รองรับประชาชนจิตอาสา จำนวน 1,200 คน จัดสถานที่ในวันที่ 24-25 ก.ค. 61)

2.จัดหาโต๊ะรับลงทะเบียน จุดละ 3 ตัว ทั้งหมด 8 จุด รวม 24 ตัว พร้อมเก้าอี้จุดละ 10 ตัว จัดแยกเป็นโซน A / B / C / D / E / F / (จิตอาสาที่ไม่ได้ลงทะเบียน) / และจุดอำนวยการ-ปฐมพยาบาล พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางไปยังโซนต่างๆ

3.จัดหาอาหารเช้าจำนวน 1,200 ชุด (มทร.พระนคร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) + 300 ชุด (สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียน โดย สปน. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น 1,500 ชุด โดยสำนักงานเขตดุสิตเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ และจัดทำใบลงทะเบียนให้กับ มทร.พระนคร เพื่อง่ายต่อระบบบริหารจัดการ

 

4.จัดตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ เตรียมเวทีกลาง พร้อมไมโครโฟนและเครื่องเสียงเพื่อบริการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนจิตอาสา

5.เตรียมพื้นที่สำหรับให้การประปานครหลวง นำน้ำดื่มจำนวน 1,500 ขวด มาลง ในวันที่ 25 ก.ค. 61

6.เตรียมพื้นที่สำรองสำหรับให้รถสุขา VIP ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมประสานการเดินสายระบบไฟฟ้า

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ได้จัดกิจกรรมรักษ์รั้ววัง ซึ่งเป็นกิจกรรม Big Cleaning Day ขัดกำแพงวังสน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ด้วยเช่นกัน ระหว่างเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีจุดรวมพล ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

***และข่าวดีสำหรับกลุ่มจิตอาสา มทร.พระนคร /กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน (มีเครื่องแบบพระราชทาน ผ้าพันคอสีเหลือง และหมวกสีฟ้า) /กลุ่มจิตอาสารักษาดินแดน /กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชนบท หรือนักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งเร็วๆ นี้

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในเขตพื้นที่โซน B เริ่มตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม ถึง ถนนพิษณุโลก ฝั่งมหาวิทยาลัย) มีจิตอาสาจำนวน 425 คน มีผู้บัญชาการพื้นที่ ได้แก่ กองทัพบก (นปอ.) และสำนักงานเขตดุสิต โดยมีหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ การไฟฟ้านครหลวง และ บมจ.ทีโอที โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เขื่อนและคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำความสะอาดทางเท้าและถนนพระราม 5 ทาสีสะพานและขอบทาง จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ทาสีเสาไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุเหลือใช้ และซ่อมแซมทางเท้า

สำหรับการแต่งกาย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองภาพลายการ์ตูนฝีพระหัตถ์ (เท่านั้น) กางเกงสีเข้ม (งด! กางเกงยืนส์) พร้อมผูกผ้าพันคอและสวมหมวกพระราชทาน

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th