ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมผลักดัน “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ….” ฉบับใหม่ หวังปั้นวินัยนักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมใช้…ในยุค 4.0

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมผลักดัน “ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ….” ฉบับใหม่ หวังปั้นวินัยนักศึกษา สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมใช้…ในยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชูสโลแกนด้านกิจการนักศึกษาที่ว่า “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย คือหัวใจของประเทศ” และด้วยความมุ่งมั่น พร้อมเล็งเห็นถึงความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา จึงได้มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 9 คณะ พร้อมทีมงานวินัยและทีมนิติกร กองบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ประเด็นหลัก คือพิจารณาเนื้อหา หลักเกณฑ์ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับใหม่ เพื่อแทนข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2552 ฉบับเดิม ซึ่งมีหลายประเด็นที่ควรปรับปรุง

อนึ่ง การยกร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับใหม่ จะมีเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อันเป็นการส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง มารยาทอันดีงาม และการรักษาระเบียบวินัยของนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านวินัยนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย คาดว่า จะแล้วเสร็จ สามารถประกาศใช้ ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th