ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อม ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ อ.สมทรัพย์ จิวประสาท หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล อ.จุฑามาศ นาคน้ำ อ.ปรีชา วิเศษศิริ อ.สมโภชน์ ไวถนอมสัตว์ อ.ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ อ.ณัฐพงศ์ สีม่วง อ.ประจำฝ่ายบริหาร นายอานนท์ ครุฑธานุช เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสมาคมวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา และงานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา เรื่องระบบ Activity Transcript ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรสำหรับพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา และขอรับการสนับสนุนระบบ Activity Transcript เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการอีกด้วย กิจกรรมศึกษาดูงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม AD & PR ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำเอกสารในแบบรูปเล่ม และแบบ pdf ใช้การสแกน QR Code เพื่อรับเอกสารดิจิทัลได้ ได้บรรยายเกี่ยวกับงานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา รวมไปถึง ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมด้วย ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา วางรากฐานตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นลำดับขั้นอย่างเป็นรูปธรรม และเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้ ในปี 2557 และได้ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรการเข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายครั้ง ปัจจุบันมีความลงตัวเหมาะสมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมเป็นระบบสำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้ารับการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย มีการวางแผนงานและจัดทำระบบอย่างเป็นขั้นตอน มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมีลักษณะที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย “วัยรุ่น” กล่าวคือ เป็นระบบที่ “ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และตรวจสอบ” ได้ ทั้งยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี จึงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคณะศึกษาดูงานได้เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านเพื่อความเจริญก้าวหน้าในงานกิจการนักศึกษาของท่านต่อไป

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร