ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ รอบแอดมิชชัน… ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย “RMUTP รุ่นที่ 13 …รอบ Admission” ประจำปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมมหาวิทยาลัย [บังคับแกน] ภาพรวมมหาวิทยาลัย) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2.อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. 3.ผศ. ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมรองคณบดีปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 6.ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ 8.ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 9.อาจารย์ประยุทธ สุวรรณศรี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ และอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12.ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 13.นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 14.ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม 15.นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาและ 16.ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้

ทั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ รอบ Admission ประจำปี 2560 จาก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 249 คน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ และ น.ส. อพิมภกา พันธุ์โสทก นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ (งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ.) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

กิจกรรมประกอบด้วย ชม VTR แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริหาร ต่อด้วยขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ โดยอธิการบดี พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การบรรยายเรื่อง “งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา” ได้แก่ งานประกันคุณภาพ งานผ่อนผันทหาร งานบริการห้องพยาบาล งานทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา องค์การ สโมสร ชมรมนักศีกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการจัดหางาน งานบริการให้คำปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานทั้ง 7 งานของกองพัฒนานักศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ กิจกรรมสันทนาการ “รับน้องสร้างสรรค์” จากนักศึกษาชมรมสันทนาการ มทร.พระนคร ร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศความสนุกสนานเฮฮา ตื่นตาตื่นใจ สร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับน้องใหม่ “RMUTP รุ่น 13 รอบ Admission” เป็นอย่างมาก และมหาวิทยาลัยยังยืนยันเจตนารมย์ที่ส่งเสริมให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และควบคุมดูแลนักศึกษารุ่นพี่อย่างจริงจัง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (พระมหาพิชัยมงกุฏ) เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัว 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวอันเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 อันหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับปรากฎชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

การรับน้องสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยประกาศให้มีการรับน้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 (5 วัน) รุ่นพี่สามารถจัดกิจกรรมได้ถึงเวลา 18.00 น. และนักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัยภายในเวลา 19.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์ภักดีภูมินทร์ กิจกรรมรักษ์รั้ววัง รักษ์รั้ววัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมตามคู่มือการรับน้องสร้างสรรค์ ทั้งนี้ หาก น.ศ.ใหม่ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือรุ่นพี่ทำกิจกรรมส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โปรดแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ หรือสายด่วน ได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร. 081 904 6003 หรือ ID Line : yutthapoom.s5335

สำหรับการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ทำการตรวจรอบแรกให้กับนักศึกษาโควตาและรับตรงของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2560 โดยมีผู้เข้าตรวจจำนวน 3,490 คน และรอบแอดมิชชั่น เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจ จำนวน 249 คน สรุปรวมมีนักศึกษาเข้าตรวจรวมทั้งสิ้น 3,739 คน โดยการตรวจสุขภาพนั้น เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจติดเชื้อต่อนักศึกษากลุ่มใหญ่ได้ อันจะเป็นประโยขน์ต่อการให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพและพยาบาลแก่นักศึกษาในลำดับต่อไป

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : #งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ #งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา #กองพัฒนานักศึกษา #ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร