ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณแด่…ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ปี 2560

ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณแด่…ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย รศ.จรูญลักษณ์ คงทวีสกุลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด ต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3) นางสุมิตรา สมประสงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง 4) นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา 5) นางรวินันท์ การะเกษ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 6) นางสาวอุไรวรรณ อิ่มสุขวิริยะกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7) รศ.นุกูล ชูทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8) ผศ.พรรณี วิศิษฎร์วงศกร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 9) นางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 10) รศ.สุรีย์ แถวเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11) ผศ.พเยาว์ ดีใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 12) ผศ.ภัทร์ทิพา เพรียวพาณิชย์ คณะบริหารธุรกิจ 13) ผศ.ระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์ คณะบริหารธุรกิจ 14) ผศ.จุรีรัตน์ หล่อวิรัชสุธี คณะบริหารธุรกิจ 15) ผศ.ศุภฉัตร ศิริเธียร คณะบริหารธุรกิจ 16) ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศลวัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17) นางอุบลวัลย์ อินทรปัญญา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18) นายวรพจน์ โหรวิชิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19) นางสัมปชัญ ดวงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20) ผศ.วัชรินทร์ แสงมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21) ผศ.โกศล นิธิโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22) ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 23) นางโรจน์รวี พจน์พัฒนพล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 24) ผศ.สุวิมล จุลวานิช คณะศิลปศาสตร์ 25) ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 26) นางพจนา นูมหันต์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 27) นายประยุทธ นาคเกษม ช่างไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 28) นายสมพงษ์ พายตะคุ พนักงานขับรถยนต์ คณะศิลปศาสตร์

หลังจากนั้นเป็นการแสดงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ม.ราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ขอขอบคุณ ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ม.ราชมงคลพระนคร

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร