ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยเบฟฯ ประสานความร่วมมือทวิภาคี นำร่องด้านวิชาการ บริการสังคม กิจการนักศึกษาและกีฬา เน้นพัฒนานักศึกษายุค 4.0

ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยเบฟฯ ประสานความร่วมมือทวิภาคี นำร่องด้านวิชาการ บริการสังคม กิจการนักศึกษาและกีฬา เน้นพัฒนานักศึกษายุค 4.0

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม หารือความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับคณะ ได้ร่วมประชุมกับคุณกุลธิดา เชื้อเทศ หัวหน้างานกิจการภายนอก และคณะผู้แทนของบริษัท ไทยเบฟฯ โดยเบื้องต้นได้เจรจาความร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมโครงการบริษัทจำลอง (Dummy Business) , การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการประชารัฐ, การส่งเสริมกิจการนักศึกษา, การจัดหาสถานประกอบการเพื่อการฝึกสหกิจของนักศึกษา, การสนับสนุนการกีฬา, การจัดการแข่งขัน,การจัดหาสนามซ้อมกีฬาชนิดต่างๆ, รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยฯ ในทุกมิติ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ผู้บริหารและคณะต่างๆ ที่สนใจ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการให้ บริษัท ไทยเบฟฯ พิจารณาความเหมาะสม โดยสามารถส่งได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช) เป็นผู้รวบรวมและประสานงานต่อไป

การประชุมดังกล่าว มีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th