ราชมงคลพระนคร รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะเพื่อสังคม เนื่องในวันโอโซนโลก

 

ราชมงคลพระนคร รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะเพื่อสังคม เนื่องในวันโอโซนโลก

วานนี้ (28 กันยายน 2561) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน “RMUTP CNE-Clean & Clear มทร.พระนคร ร่วมใจเก็บขยะเพื่อสังคม ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ นักศึกษาทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมเก็บขยะในบริเวณม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะและร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แก่ประชาคม และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตลาดเทเวศร์ ชุมชนวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จากนั้นเดินเท้าประชาสัมพันธ์ไปยังศูนย์พณิชยการพระนครเพื่อรณรงค์การเก็บขยะ และร่วมคัดแยกขยะ ก่อนสรุปกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รู้จักหวงแหนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมชูนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการบูรณาการอนุรักษ์ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและรู้จักการจัดการกับขยะของเสียอย่างมีระบบ

อนึ่ง วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวัน “โอโซนโลก” การให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ก็คือการดูแลมวลมนุษยชาติด้วย เช่นกัน

ขอขอบคุณ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th