รายการอัพเดท การจองเหรียญทองคำ ล่าสุด ณ วันที่ 11/9/2561 เวลา 10.55 น.

รายการอัพเดท การจองเหรียญทองคำ ล่าสุด ณ วันที่ 11/9/2561 เวลา 10.55 น.

เลขที่เก็บไว้ประมูล ได้แก่ เลข1 – 9 (ยกเว้นเบอร์ 2 เพราะจ่ายเงินก่อนแจ้งเลขสงวน) , 11 ,19 , 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ,99

1)คุณสมศักดิ์ หงษา จ่ายแล้ว 1 ชุด เพิ่มเงิน 3,438 เหรียญทอง (2 , 10 และ 26)

2)คุณกวินภพ ปรีดี จ่ายแล้ว (45) เพิ่มเติมอีก 1,146 บาท รับแบบชุด 5 เหรียญ

3)คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ จ่ายแล้ว (18 และ 89)

4)คุณเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี จ่ายแล้ว (14 และ 30

5) ผศ.กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ จองเบอร์ 48

6)ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ จองเบอร์ 12

7) คุณสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม จ่ายแล้ว (15 , 59 และ 95)

8) คุณพุฒิรัตน์ พรศรีวิเชียร คุณแดง รุ่น 2520 จ่ายแล้ว (25)

9) อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร จองเบอร์ 51

10) คุณทศพล พริ้งประยงค์ จองเบอร์ 58, 85

11) คุณขันชัย เจริญพงษ์ จอง 1 ชุด 40,146 .- เหรียญทอง เบอร์ 73

12) คุณวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช จ่ายแล้ว (43)

13) คุณไพอ้อน โชตินฤมล พพ.23 จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 เหรียญทอง เบอร์ 24

14) ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย จอง 1 ชุด 40,146 เหรียญทอง เบอร์ 91 (โอนเงินพรุ่งนี้)

15)คุณสมบูรณ์ หาญไพบูลย์สุข จ่ายแล้ว เบอร์ 98 และ 100

16)คุณสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 บาท เหรียญทอง เบอร์ 56

17) คุณวัลลภ กิจสมัคร จ่ายแล้ว เบอร์ 75 และ 27

18) อ.กุลิสรา ยงยิ่งประเสริฐ จองเบอร์ 42

19)คุณศิริศักดิ์ จิรวิทยาภรณ์ จ่ายแล้ว 1 ชุด 40,146 บาท เหรียญทอง เบอร์ 21

20) พพ.รุ่น 24 รอแจ้งรายชื่อ พร้อมโอนเงิน จองเบอร์ 36

21) คุณฐิติพร แสงไชย จ่ายแล้ว 1 ชุด (40,146) เหรียญทองเบอร์ 68

22) ดร.ศุภฉัตร ศิริเธียร จองเบอร์ 23 23) ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ จอง 1 ชุด เบอร์ 13 24) คุณประธาน มาพบสุข จ่ายแล้ว 1 ชุด เบอร์ 61 25) พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล(พี่ใหญ่) เบอร์ 72 26) คุณปภัสนันธ์ วงศ์ธัญญกวี จ่ายแล้ว เบอร์ 54 27) ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ จอง เบอร์ 84 คณะคหกรรมฯ

28)ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร จอง 3 ชุด เหรียญทอง เบอร์ 16 , 17 และ 37

ที่มา :

กองทุนเสด็จพ่อฯ และมูลนิธิกรมหลวงชุมพรฯ