วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

วันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงาน “วันรพี” ตามรายละเอียดในกำหนดการ ดังภาพ

การแต่งกาย : ชุดไทย-ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์ สำหรับนักศึกษา แต่งชุดพิธีการ

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร