วิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร โกอินเตอร์ จับมือ 12 เครือข่าย 10 สถาบัน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ อวดศักยภาพไทยที่ สปป.ลาว

วิศวะ ม.ราชมงคลพระนคร โกอินเตอร์ จับมือ 12 เครือข่าย 10 สถาบัน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ อวดศักยภาพไทยที่ สปป.ลาว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well Being 2018 (STISWB 2018) ณ โรงแรม Don Chan Palace นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

STISWB 2018 เป็นการจัดประชุมเพื่อให้เครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการ 12 เครือข่าย 10 สถาบันได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ในการประชุมครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนครเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กล่าวต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ Professor Dr. Kukjin Chun จาก Seoul National University ประเทศเกาหลี และการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th