ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ระดับคณะ “ดาว-เดือน-ดาวเทียม” ปี 2018 … หนุ่มหล่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ครองตำแหน่งเดือนคณะ ส่วนดาว&ดาวเทียม สาวสวยจากสาขาการท่องเที่ยว ครองมงกุฎ ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร คัดเลือกทูตประชาสัมพันธ์ระดับคณะ “ดาว-เดือน-ดาวเทียม” ปี 2018 … หนุ่มหล่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ครองตำแหน่งเดือนคณะ ส่วนดาว&ดาวเทียม สาวสวยจากสาขาการท่องเที่ยว ครองมงกุฎ ทั้ง 2 ตำแหน่ง

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจาก ผศ. ว่าที่ ร.ต.วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เชิญเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประกวด และเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด Mister & Miss and Miss Queen Liberal Arts 2018 โดยมี อาจารย์ประดิษฐ์ พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดร.สวรส เสริมพรวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อม บุคลากร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงาม และบรรดาสาวงามจากเวทีระดับชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมการประกวดได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประกวด ร่วมชม-เชียร์อย่างคึกคัก

ผลการประกวด Mister Miss & Miss Queen Liberal Arts 2018 มีดังนี้

Mister Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นายชัยโย วงษ์หาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นายนำโชค เซียสกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นายศรุตพล ลาศศิลป์ สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Miss Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นางสาวทิชา ปัญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นางสาวจุฑามาส บุญมี สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นางสาววชิรญาณ์ ง้งเอี่ยมบุญ รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Miss Queen Liberal Arts 2018 ได้แก่

1.ชนะเลิศ นางสาวภัทรศญา สกุลวัฒนากิจเลิศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับมงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย และเครื่องสำอางค์ MTI

2.รองอันดับ 1 นางสาวลลิตา เลิศวรคุณ สาขาวิชาการโรงแรม รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

3.รองอันดับ 2 นางสาวรินรดา ประเสริฐวัฒนานุกุล สาขาวิชาการท่องเที่ยว รับรางวัลเครื่องสำอางค์ MTI พร้อมสายสะพาย

Popular Vote liberal Arts 2018 ได้แก่ หมายเลข B6 นายสุรศักดิ์ วิริยะภักดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss Photogenic ได้แก่ หมายเลข G6 นางสาวจุฑามาศ บุญมี สาขาวิชาการโรงแรม

Smart and Smile ได้แก่ หมายเลข G1 นางสาวทิชา ปัญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อนึ่ง การประกวด Mister Miss & Miss Queen of Liberal Arts 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักศึกษาต้นแบบ พร้อมทำหน้าที่ทูตประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

“กิจกรรมการประกวดนี้ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกการวางแผนงานและการปฏิบัติงาน ฝึกการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นผู้ดำเนินงาน ประสบการณ์ทุกด้านที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคตต่อไป นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สถานประกอบการต้องการอย่างแน่นอน” ผศ.ยุทธภูมิ รองอธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th