สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ปลื้ม!” อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการ กพอ.”

 

วันนี้ (27 กันยายน 2560) ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560 กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)” ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ก.พ.อ. มีภาระหน้าที่สำคัญ 10 ประการคือ 1.เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2.พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น 3.กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 4.ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบและข้อบังคับ 5.กำหนดกรอบอัตรากำลัง 6.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา 7.กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาและกรรมการสภา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 8.พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา 9.กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 10.ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มา : อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2560 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70ก หน้า 37-38

 

หน้าแรก ราชมงคลพระนคร