สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561

สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ผู้บริหารแห่ง บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าฯได้เรียนเชิญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางสาวสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอุปนายก และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และให้คำแนะนำการบริหารงานในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ นายกสมาคมฯ แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แนะนำที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานการจดทะเบียนสมาคมฯ แจ้งระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ การจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูลศิษย์เก่า เหรัญญิกสมาคมฯ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อผู้ถือบัญชี และลายมือชื่อในบัญชีใหม่ รายงานเรื่องตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของสมาคมฯ ประจำปี 2561 การปรับปรุงป้ายสมาคมฯใหม่โดยใช้โครงเดิม กิจกรรมการหารายได้ของสมาคมฯ การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นผ่านสมาคมฯ การจัดทำวารสารสมาคมฯ กำหนดสถานที่ตั้งสมาคมศิษย์เก่า ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และแจ้งเรื่องการเบิกเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2560

จากนั้นเป็นวาระของการพิจารณาทุนสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวย จำนวน 10,000 บาท ทุนสนับสนุนการประกวด RMUTP AWARDS 2018 จำนวน 5,000 บาท และการประชุมครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน โดยการประชุมครั้งที่ 2/2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี เป็นศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 ระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561

ผลงานล่าสุด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเอกชน ที่สร้างผลงานหรือชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในสังคมได้รับรางวัลระดับชาติ รวมถึงเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมหรือประเทศชาติอย่างกว้างขวาง และมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือสมาคม/ชมรม รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกด้วย

สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัยฯ และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม ส่งเสริมการกุศล กีฬา และการบันเทิงต่างๆ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯนั้น มีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมายังมหาวิทยาลัย มาดูการพัฒนาในส่วนต่างๆ และช่วยเหลือน้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่ๆ นักศึกษาเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป

“ในนามของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการชุดใหม่นี้ ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเพื่อนำความรู้ ความสามารถมาใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราค่ะ… “ อธิการบดี กล่าวทิ้งท้ายและปิดการประชุม

ติดต่อประสานงานกับสมาคมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6961,6323 โทรศัพท์มือถือ 0957419288

ที่มา : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th