สายธารบุญ รวมปัจจัยกว่า 2.3 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร ประจำปี 2560

 

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี และคณะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมสะสมเสบียงบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและชุมชนชาวบ้าน จ.สมุทรสาครเข้าร่วมพิธีบุญดังกล่าว อย่างหนาแน่นและอบอุ่น

อนึ่ง ด้วยแรงจิตศรัทธาจากท่านนายกสภาและท่านอธิการบดี ที่ร่วมกันเป็นสะพานบุญ ส่งต่อถึงพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั่วสารทิศในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับปัจจัยทำบุญรวมทั้งสิ้น 2,047,963.42 บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) และเมื่อรวมกับปัจจัยทำบุญจากคณะกฐินทุกกองของสาธุชนและชุมชนท้องถิ่นแล้ว รวมยอดปัจจัยทำบุญกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนปัจจัยที่สูงถึง 2,330,997.17 บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า “ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้มายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออานิสงส์แห่งบุญ ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ ผิวพรรณผ่องใส กิจการงานสำเร็จลุล่วง สุขภาพแข็งแรง และขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตั้งจิตอธิษฐานน้อมอุทิศถวายบุญกุศลในครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกน้อมในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะได้น้อมนำ “ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามรอยทาง ตามพระราชปณิธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและวัฒนาสถาพรของประเทศไทย…สืบไป”

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th