สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตดุสิต เตรียมจับมือ มทร.พระนคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ สำนักงานเขตดุสิต นำโดย นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต นายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต พันจ่าโทสุเทพ เกตุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร พร้อมทีมงานผู้บริหาร ร่วมประชุมย่อยหารือ เรื่องพื้นที่ในความรับผิดชอบ สำหรับเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเขตดุสิต รับผิดชอบจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการขับร้องหรือการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต (ขนาดกลาง) รวมถึงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร ด้วย มีรายละเอียดความร่วมมือดังต่อไปนี้

1.โรงพระราชทานเลี้ยง(ย่อย) จุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ จำนวน 1 จุด

2.การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดย ชมรมศิลปะการแสดง ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.การแสดงขับร้องหรือการแสดงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 2 เพลง/ชุดการแสดง ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รับผิดชอบโดยงานกิจกรรมนักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.ห้องประชุมและเครื่องเสียงสำหรับจัดประชุมงานจิตอาสา ทั้ง 8 ด้าน สำหรับผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาในเขตดุสิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

5.ห้องสุขาสำหรับบริการประชาชนทั่วไปในวันงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์และศูนย์พณิชยการพระนคร

6.ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเดินเท้าหน้ามหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ป้ายรถเมล์ ตลาดเทวราช และบริเวณพื้นที่สัญจรโดย ทำความสะอาด เก็บเศษแก้ว เปลี่ยนอิฐฟุตบาท และถมพื้นดิน รองรับการเดินทางของมวลมหาชน ที่จะเดินทางไปยังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระเมรุมาศ สนามหลวง และจุดวางดอกไม้จันทน์ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจกับเขตดุสิต ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยอนุมัติชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน วันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนวัน ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 โดยใช้วิธีลงทะเบียนจิตอาสาแบบออนไลน์ ตามนโยบาย Digital University รับผิดชอบโดย งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th