สืบสานประเพณีไทย… งานวันลอยกระทง คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

สืบสานประเพณีไทย… งานวันลอยกระทง คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

งานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว (รายวิชาเทศกาลและงานประเพณีไทย และการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมสาธิตการประดิษฐ์กระทง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๓๓๐๑ อาคาร๓ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ที่มา : งานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร