อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารบริษัท กัลกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร” ท่านใหม่

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ นายสมศักดิ์ หงษา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบกระเช้าผลไม้ และช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวาระที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ร้านเดอะ ระวีกัลยา ไดนิ่ง (THE RAWEEKANLAYA DINING) ห้องอาหารไทยในเรือนเก่าสมัยรัชกาลที่ 6

อนึ่ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย เกิดวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2513 ปัจจุบัน อายุ 48 ปี ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537 ระดับปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2561

ผลงานล่าสุด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2558 สาขาธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเอกชน ซึ่งอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคธุรกิจเอกชน จนมีผลงาน/ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ / หรือได้รับรางวัลระดับชาติ รวมถึงเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมหรือประเทศชาติอย่างกว้างขวางจนเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือสมาคม/ชมรม รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

… พลังของศิษย์เก่านั้น นับว่ามีพลังมาก เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของสังคม เป็นพลังแห่งความรัก ความผูกพันและความภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การที่ศิษย์เก่าที่เก่งมากๆ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณที่เสียสละ และอุทิศตน เพื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…มั่นใจว่า สมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปค่ะ”…อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th