“ อธิการบดี มทร.พระนคร ” มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

“ อธิการบดี มทร.พระนคร ” มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับ นางสาวกัญวรรณ อยู่คง นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมี นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา นางสาวขนิษฐา สุริยะ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองอธิกาบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนดังกล่าว วันพุธที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อนึ่ง ทุกการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นทุนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการกองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้คัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ นักศึกศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับทุนการศึกษาทุนนี้ด้วย

ที่มา :   งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร