อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมเชิดชู อ.ที่ปรึกษาดีเด่น ทุกระดับสาขาวิชา ในงานฉลอง 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

“อาจารย์ที่ปรึกษา” นับเป็นบุคคลสําคัญ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา ทั้งภาพกว้าง อย่างเรื่องการเรียน เรื่องทางสังคม และระดับลึก อย่างการดูแลด้านจิตใจ & ร่างกาย

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการดูแลนักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ” ขึ้น

“กิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการหลายท่านให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม ซึ่งแสดงว่าทุกท่านเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและการแนะแนว ดังนั้น ในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ทุกคนด้วยค่ะ” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

…เป็นกำลังใจให้นะคะ

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP