อนุโมทนาบุญ…ยอดบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ของ ชาวราชมงคลพระนคร ทะลุ! “หนึ่งแสนบาท”

 

อนุโมทนาบุญ…ยอดบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน ของ ชาวราชมงคลพระนคร ทะลุ! “หนึ่งแสนบาท”

เรียน ท่านคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบยอดเงินบริจาค ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เชิญชวนท่าน ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยในภาคอีสาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ขอแจ้งรายการบริจาค ดังนี้

1.ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ) ร่วมบริจาคสมทบบุญ 5,070 บาท

(ดร.ชวลิต นิ่มละออ) 15,000.-

2.ท่านอุปนายกสภา

3.ท่านกรรมการสภา

(ท่านศรีวิชชา รักจำรูญ) 1,500.-

4.ท่านกรรมการสภา

(ท่านฉวีวรรณ สุคันธรัต) 1,000.-

5.อธิการบดี 15,000 บาท (ร่วมกับมหาวิทยาลัย 10,000.- และร่วมกับสภาคณาจารย์ 5,000.-)

6.ศจร. 1,000.-

7.กนผ. 1,750.-

8.สวพ. 2,692.-

9.สวท. 1,420.-

10.สปภ. 460.-

11.ตสน. 400.-

12.กวส. 1,000.-

13.คณะวิศวะ 600.-

14.คณะสิ่งทอ 4,908.-

15.กบ. 1,900.-

16.กพศ. 1,800.-

17.ผู้นำนศ. ฝ่ายกิจการนศ. 5,300.-

18.สวส. 1,500.-

19.กก. 1,200.-

20.คณะสถาปัตย์ 1,400.-

21.คณะคหกรรม 7,300.-

22.คณะบริหาร 11,500.-

23.ผอ.กศว. 1,000.-

24.ผอ.สวท.2,000.-

25.ผช.กฤษณ์ 1,000.-

26.คุณชรีธร โดยผ่านสภาคณาจารย์ 5,000.-

27.ผช.สุรเชษฐ 1,000.-

28.ผอ.ศรีจันทร์ 1,000.-

29.รองฯยุทธภูมิ 1,000.-

30.คุณมานี ศิษย์เก่า พพ. 3,000.-

31.คุณณัชชา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร 300.-

32.รองฯสุใจ 1,000.-

33.คณบดีสุชาดา 1,000.-

34.ผศ.อารยา 1,000.-

35.กองทุนเสด็จพ่อ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 10,000.-

36.คณบดีวัชระ 1,000.-

รวมสรุปยอดบริจาค ณ ขณะนี้ 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.สำหรับทุกท่านที่ร่วมบริจาค จะได้รับใบเสร็จจากกองคลัง มทร.พระนคร และสามารถนำไป “หักภาษี” ได้ตามจำนวนบริจาค

2.สามารถแจ้งเพิ่มเติมการบริจาคได้ ทั้งนี้ การส่งเงินสามารถโอนเงินเข้าบัญชีรับบริจาค และแจ้งการโอนเงินได้ที่ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 ภายในวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.60) เนื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว จึงควรรีบดำเนินการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นลำดับต่อไป และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th