เข้าร่วมฟรี!! สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย”

 

สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” การบริหารสัญญาก่อสร้างเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างในปัจจุบัน การจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการใช้สัญญาก่อสร้างต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง ในการสัมมนานี้ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสัญญาก่อสร้างจะนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว โดยจะนำเสนอทั้งในมุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง SAPPHIRE 104 

สามารถแจ้งกับผู้จัดงานได้ทันทีว่ามาจากเว็บไซต์ “สัมมานาดีดี” และสมัครเข้าร่วมทางออนไลน์ได้ที่ : https://seminardd.com/s/56721