ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว !!! โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 15

สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถมาสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562  โดยต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นปีที่ 1 – 2 (ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)
และ ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ทั้งนี้รวมถึงหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องด้วย
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3.  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี
4.  มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
5.  สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามเวลาที่กำหนด

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :

*** อย่าลืมให้อาจารย์เซ็นรับรองมานะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6507 (พี่ว่าน/พี่ตุ๊กตา/พี่จิง)