ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่ 16” ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP
The Best and The Bright student “RMUTP Young Generation”

เปิดรับสมัคร
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่ 16”
ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้นสังกัด

นักศึกษาจะได้รับ 50 ชั่วโมงกิจกรรมฯ บัณฑิตพึงประสงค์ฯ จำนวน 5 ด้าน
ด้านวิชาการแลวิชาชีพ / ด้านกีฬาและนันทนาการ / ด้านบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม / ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านละ 10 ชั่วโมงกิจกรรม
*ทั้งนี้ นักศึษาที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%

ติดต่อสอบถาม
http://std.offpre.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/DSD.Rmutp/

ดาวน์โหลดใบสมัคร
-รายละเอียดการสมัคร
-ใบสมัครเพชรราชมงคล