เปิดให้บริการแล้ว!! ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา และการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และจึงได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษา จัดให้บริการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ/บุคลิกภาพของนักศึกษา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ มีความกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และการเข้าสังคม เช่น การใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดด้านอื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการให้บริการคำปรึกษา ณ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964 และ 02-665-3754