“เพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11” จับมือสำนักงานเขตดุสิต พร้อมภาคีภาครัฐและเอกชน แสดงศักยภาพร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก

12734063_1276786825671851_6118384358694178234_n

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยบุคลากรงานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา พร้อมบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในช่วงวันแห่งความรัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์  ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ช่วงเดือนแห่งความรัก” ภายใต้โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย โรงเรียนวัดราชาธิวาส โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาสและคณะครู ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประชาคมเอดส์ระดับเขต เขตดุสิต ทั้งสิ้น 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้

1.ฐานกิจกรรม “รักอย่างไรให้ปลอดภัย” โดย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  2.ฐานกิจกรรม “อาหารใจกับวัยเรียน” โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 3.ฐานกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และ 4.ฐานกิจกรรม “Food @ Healthy” ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 38 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 5.ฐานกิจกรรม “มารู้จักครูตำรวจ D.A.R.E. สถานีตำรวจนครบาลสามเสน สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง 6.ฐานกิจกรรม “พี่สอนน้อง” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กล่าวว่า กิจกรรมที่กำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วย “เกราะความรู้” ให้กับนักเรียน ในการดูแล ป้องกันตนเอง มิให้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ โดยข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กวัยนี้มีธรรมชาติที่ต้องการแสดงออก หาความตื่นเต้น ชอบความรวดเร็ว กล้าได้กล้าเสีย ชอบลองของ ดังนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องแนะนำ หรือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักแหล่งความรู้ รู้จักบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพื่อให้เขาได้ซักถามข้อสงสัย สิ่งที่อยากรู้ อยากเห็น โดยเชื่อมั่นได้ว่า คำตอบเหล่านั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักทางวิทยาศาสตร์ ที่มีข้อพิสูจน์ การมารวมกันจัดกิจกรรมในวันนี้จะมีบุคลากรของเครือข่ายประชาคมเอดส์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการและมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร