ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบขึ้นทะเบียนผู้หางานทำผ่านระบบออนไลน์

แบบขึ้นทะเบียนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8

สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยฯจึงร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 จัดสร้างแบบลงทะเบียนออนไลน์ และเพื่อความสะดวกสบายแก่นักศึกษา เพื่อนำข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขึ้นทะเบียนผู้หางานทำ และเพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลผู้หางานทำและติดต่อเพื่อรับสมัครงานต่อไป

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee35txE4F8TEbA3B6jRGV6BHjAD0IeDITZm1MUuoYscWx7Kg/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กพศ.) โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964