แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

แห่เทียนพรรษา…ทรานสคริปต์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม!!!

…ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

07.00 น. – เตรียมตัวลงทะเบียน ณ ลานอิฐแดง

08.30 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

08.45 น. – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ จากนั้น อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ …นักศึกษาตั้งขบวนแถวหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี นำแถวด้วยขบวนกลองยาวจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น นางรำจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร พร้อมขบวนเทียนพรรษา รังสรรค์โดยทีมงานคุณภาพจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

09.00 น. – เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึงวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

***ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน

– กลุ่มผู้บริหาร

– กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

– กลุ่มนักศึกษา

09.30 น. – พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่บริเวณศาลารายรอบพระอุโบสถ หรือสถานที่ซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

10.00 น. – ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

***เส้นทางการเดิน จากศูนย์เทเวศร์ เลี้ยวขวา ผ่านหน้าตลาดเทเวศร์ ผ่านสี่แยก ข้ามสะพาน ตรงไป ผ่านด้านหน้าตลาดรวมยาง มุ่งหน้าสี่แยกแบงก์ชาติ เมื่อถึงสี่แยกแบงก์ชาติ เลี้ยวขวา…เข้าไปทางริมแม่น้ำ เพื่อวกกลับ (ยูเทิร์นในซอยข้างแบงก์ชาติ) ออกมาที่สี่แยกแบงก์ชาติอีกครั้ง จากนั้น เลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าตรงมา ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย (ศูนย์เทเวศร์) ถึงแยกหอสมุดแห่งชาติ เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเทวราช ผ่านคณะเทคโนโลยีคหกรรม … เวียนรอบพระอุโบสถวัดเทวราช 3 รอบ

หมายเหตุ

– นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยตามชั้นปีที่ศึกษาอยู่

– รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม มหาวิทยาลัย ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน 3 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้าร่วม หลังเสร็จพิธี แจกบริเวณทางออกประตูวัดเทวราชกุญชรฯ

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://std.offpre.rmutp.ac.th