โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”

โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์”
วันที่ 26 พ.ย. – 8 ธ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ